Home arrow Visie

Visie
Ons opvoedingsproject

INLEIDING

Onze maatschappij is een samenleving die snel verandert. De kennis en de vaardigheden die de mens de afgelopen decennia verworven heeft, is drastisch toegenomen. Belangrijke levensvragen worden niet meer tegen de achtergrond van het christen zijn genomen, maar gebeuren op basis van persoonlijke interesse. De toegenomen kennis en vaardigheid houdt een rijkdom in zich, maar tegelijk ook een verarming, omdat een enge interpretatie van zelfontplooiing teveel de nadruk legt op het belang van bezit, prestatie en macht.

De Globalisering -de wereld een dorp- biedt enorme kansen voor verrijking van onze kennis en vaardigheden, maar houdt keuzes in tussen het behoud van onze eigenheid en de openheid en dialoog met andersdenkenden. De veelheid die op de mensen afkomt, leidt tot individualisering; het behoudt van traditie en een levensbeschouwing als spiegel tot zelfreflectie is noodzakelijk voor de vorming van evenwichtige, gelukkige mensen.

De opdracht van een katholieke basisschool staat niet enkel meer in dienst van de Kerk, maar richt zich tot allen die openstaan voor een opvoeding vanuit een christelijke inspiratie. Ook het aanbod van de basisschool is onder impuls van deze pluralistische en geglobaliseerde samenleving geëvolueerd. Kennisoverdracht verliest aan belang tegenover het aanbrengen van denk- en leervaardigheden in zowel cognitieve, emotionele als sociale gebieden. De harmonische persoonsontwikkeling staan hierbij centraal.

Niet alleen het onderwijsaanbod verandert! Ook de leeromgeving waarbij de kinderen gaandeweg mee sturing geven aan hun eigen leerproces is essentieel in deze nieuwe aanpak. Leren wordt i.p.v. passief ontvangen van informatie een actief, constructief, cumulatief en communicatief proces. In onze veeleisende wereld met aandacht voor de ontwikkeling van elk kind is daarom een brede zorg nodig voor hen die dreigen in de marge van onze maatschappij terecht te komen.

Ook de school als gemeenschap ontsnapt niet aan de eisen van een veranderende maatschappij. Voor het katholiek basisonderwijs betekent dit dat het niet langer kan uitgaan van een christelijke eensgezindheid onder het personeel of bij de ouders die hun kinderen naar de katholieke school sturen.
Enerzijds wil het katholiek basisonderwijs vanuit een eigenheid werken. Die ligt in haar identiteit, in haar verwijzing naar en haar verankering in Jezus Christus en het evangelie. Anderzijds komen alle invloeden van de maatschappij op school samen.

Die spanning plaatst het katholieke basisonderwijs voor de blijvende uitdaging om in openheid voor de nieuwe invloeden van de samenleving toch haar eigenheid te hertalen en te bewaren als inspiratiebron en motivatie van haar opvoeding en onderwijs. Die spanning vormt de dynamiek voor de uitbouw van een eigen christelijk opvoedingssproject, waarvan de grote lijnen in vijf opdrachten samen te vatten zijn:

1.Werken aan een schooleigen identiteit.
2.Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.
3.Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
4.Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.
5.Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.